Tildelingskriterier

Barnehagen er åpen for barn fra 9 måneder. Barn som er tildelt plass, får beholde plassen til utgangen av barnehageåret det året barnet fyller 6 år. Se for øvrig avtale om disponering av barnehageplass om partenes oppsigelses- og hevingsadgang.

Følgende kriterier i prioritert rekkefølge gjelder innenfor opptakskretsen:

a) Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd

b) Juridiske andelseiere (firma) kan bruke tildelte plasser til nye barn. Tildelingen skal godkjennes av Mobarn.

c) Barn av ansatte.

d) Søkere som allerede har plass i en barnehage og ønsker endring av plasstørrelse i samme barnehage.

e) Søsken av barn som har plass (og som fortsatt skal beholde plassen).

f) Barn som ønsker overflytting fra en Mobarn-barnehage til en annen.

g) Tildeling etter ansiennitet på andel i Mobarn.

h) Styrer skal ved opptak av barn søke å få en balansert kjønns- og alderssammensetning i barnegruppen. Med balansert kjønnssammensetning menes her like mange gutter som jenter innenfor hver aldersgruppe og avdeling. Med balansert alderssammensetning menes her flere enn et barn i samme aldersgruppe pr. avdeling.