Vedtekter Mobarn SA

Org.nr:  946 272 620

Stiftet 15. desember 1987

Revidert på generalforsamling 19. juni 1989

Revidert på generalforsamling 18. april 1996

Revidert på generalforsamling 14. april 1999

Revidert på generalforsamling 17. april 2007

Revidert på generalforsamling 15. april 2008

Revidert på generalforsamling 27. april 2010

Revidert på generalforsamling   8. mai 2012    

 

1. SELSKAPETS FORM OG EIERFORHOLD
Mobarn er et andelslag som eies av medlemmene og drives gjennom andelslagets styringsorganer. Andelslaget har vekslende medlemstall, vekslende kapital og medlemmene har begrenset ansvar for lagets forpliktelser.

For å muliggjøre en enhetlig foreldrebetaling for alle andelslagets barnehager, er den enkelte barnehage tilsluttet Mobarn å betrakte som en avdeling og derved ikke en selvstendig økonomisk enhet.

MOBO er forretningsfører for andelslaget. 

Forretningskontor i Molde kommune.

2.  FORMÅL
Mobarns formål er å gi barn som er i alderen 0-6 år, og som direkte eller ved foreldre er tilsluttet andelslaget, et tilbud om barnehageplass. Mobarn vil stå for oppføring og forvaltning av slike tilbud på vegne av andelseierne.

3. ANDELER OG ANSVAR
Søknad om å bli andelseier skal være skriftlig og sendes Mobarn. Andelsbeløpet kr 200,- for personlige og kr 1000,- for juridiske andelseiere (firma og institusjoner) samt en tegningsavgift på kr 100,- pr andel må innbetales før søknaden innvilges. Generalforsamlingen kan bestemme at det innkreves årskontingent, samt bestemme årskontingentens størrelse.

Andelseiernes ansvar for lagets forpliktelser er begrenset til andelsbeløpet. Det føres særskilt register over andelseierne.

4. FORELDREBETALING
Foreldrebetalingen i barnehage fastsettes av styret.

5. OVERDRAGELSE AV ANDELER
Andel kan ikke overføres. Andel kan likevel overføres fra slektninger i rett opp eller nedstigende linje og mellom søsken. Etter at andel tilhørende personlig andelseier har vært benyttet, nullstilles ansienniteten. Styret kan gjøre unntak fra dette i spesielle tilfeller, for eksempel i forbindelse med bruk for ett og samme barn. Ansienniteten for andel tilhørende juridiske andelseiere nullstilles etter 6 år, uavhengig av om andelen har vært benyttet. Overdragelse av andeler skal godkjennes av styret i Mobarn.

6. UTMELDING
Utmelding av laget skal skje skriftlig.

Andelsbeløpet tilbakebetales ikke.

7. TILDELING AV PLASS I BARNEHAGE

a) Styret i Mobarn er opptaksmyndighet

b) Opptak av barn skjer på grunnlag av gjeldende lover og regler, og etter tildelingskriterier fastsatt av Mobarns styre.

c) Juridiske personer/andelseiere kan ikke tildeles plasser ut over 50% av plassene i en barnehage. Juridiske andelseiere som har fått tildelt plass vil ha plassen reservert, og vil ha rett til innsyn og innflytelse i andelslaget og barnehagen.

d) Tildelt plass beholdes av andelseiere så lenge andelseier ønsker eller til barnet når skolepliktig alder.

8. ÅPNINGSTIDER
I hovedsak er åpningstiden i barnehagene fra kl. 7.00 – 17.00. Mobarn kan gjøre tilpasninger av åpningstiden.

Barnehagene kan holdes stengt for kortere perioder for vedlikehold, planlegging m.m.

9. ARBEIDSVILKÅR
Personalet skal arbeide i samsvar med det formål som er satt opp for virksomheten. Arbeidsvilkårene reguleres av Hovedavtale og hovedtariffavtale mellom Mobarns arbeidsgiverorganisasjon og de aktuelle arbeidstakerorganisasjoner

10. ANDELSLAGETS BESLUTTENDE ORGANER
Andelslagets besluttende organer er:

a)      Generalforsamlingen

b)      Styret

Hver barnehage tilsluttet andelslaget skal ha et samarbeidsutvalg og foreldreråd slik dette er fastsatt i loven . Funksjonstid for eierrepresentantene i samarbeidsutvalgene er 2 år.

11. GENERALFORSAMLINGEN
Den øverste myndighet er generalforsamlingen. Generalforsamlingen avholdes hvert år innen 30. juni. Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret, styrets leder, forretningsfører (MOBO), revisor eller minst 20% av andelseierne krever det. Innkalling skjer med minst 8 dager og høyst 20 dagers varsel.

Styret innkaller til møte for valg av delegerte til generalforsamlingen, hvor det velges en delegert med varadelegert for hvert fylte 40-tall plassøkende andelseiere ved siste årsskifte. Plassøkende andelseiere teller for en uansett hvor mange andeler han har.  De etablerte barnehager har  anledning til å være representert med 2 delegerte pr avdeling i barnehagen. Disse oppnevnes av samarbeidsutvalget i den enkelte barnehage. Foreldrerådene kan, dersom de ønsker, fremme forslag til styret.


12.
SAKER SOM SKAL BEHANDLES AV ORDINÆR GENERALFORSAMLING

a)      Konstituering

b)      Årsmelding fra styret

c)      Årsoppgjør

d)      Valg av styreleder, styremedlemmer og vararepresentanter

e)      Valg av valgkomite bestående av 3 medlemmer med vararepresentanter.

f)        Godtgjørelse til tillitsvalgte

g)      Andre saker som er nevnt i innkallingen.

Saker som skal behandles av generalforsamlingen under ”andre saker” (pkt 12 g) må være meddelt styret senest innen 3 uker før generalforsamlingen holdes.

MØTELEDELSE OG AVSTEMMING
Generalforsamlingen skal ledes av styrets leder. Alternativt kan generalforsamlingen velge en annen møteleder. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Merk begrensningene i pkt 15. og 16. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. Ved stemmelikhet ved valg avgjøres saken ved loddtrekning.

14. STYRET
Mobarn skal ha et styre bestående av 6 medlemmer og leder, og like mange varamedlemmer. Ansatte i andelslagets barnehager velger 2 medlemmer med vararepresentanter. MOBO oppnevner 1 medlem med vararepresentant. De øvrige velges av generalforsamlingen. Styret velger nestleder. Funksjonstiden for leder og øvrige valgte styremedlemmer er 2 år av gangen. Vararepresentantenes funksjonstid sammenfaller med styremedlemmenes funksjonstid. De valgte vararepresentantene innkalles i nummerrekkefølge. Valget av styremedlemmer som ikke velges av generalforsamlingen, må være meddelt styret senest 3 uker før generalforsamlingen avholdes.

I Mobarns styre skal minst 40% av hvert kjønn være representert. Ansattes representanter medregnes ikke.

Styret kan treffe vedtak når minst 4 medlemmer er tilstede og minst 4 stemmer for vedtaket. I henhold til stiftelsesvilkår er MOBO uoppsigelig forretningsfører. MOBO fungerer som sekretariat for styret.

15. FIRMATEGNING
Styreleder (nestleder) og et styremedlem i fellesskap tegner firmaet. Styret kan gi prokura.

16. ENDRING I VEDTEKTENE
Endring i vedtektene kan bare foretas av generalforsamling og krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringer i vedtektene er ikke gyldige uten samtykke fra boligbyggelagets styre. Vedtektsendring skal sendes kommunen til orientering.

OPPLØSNING
Vedtak om oppløsning av andelslaget kan kun fattes med minst 2/3 av de avgitte stemmer av 2 på hverandre følgende generalforsamlinger, hvorav den ene skal være den ordinære.